Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív podujatí

ZÁKON O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V Z.N.P. MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ, 23. 10. 2017 /pondelok/, Rimavská Sobota, Okresný úrad


 

Seminár sa nekoná z dôvodu nedostatočného záujmu - RÝCHLO KURZ PRE NOVÉHO RIADITEĽA ŠKOLY, 19. 10. 2017 /štvrtok/, Rimavská Sobota, Okresný úrad


 

ROZPOČTOVÉ PRAVIDLÁ V PRAXI Z POHĽADU AUDÍTORA PRE OBCE/MESTÁ A VÚC. Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚC, 12. 10. 2017 /štvrtok/, Rimavská Sobota, Okresný úrad


 

AKTUÁLNE O ZMENÁCH V PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ OBLASTI V IV.Q roku 2017, 9. 10. 2017 /pondelok/, Rimavská Sobota, Okresný úrad


 

POVINNOSTI OBCÍ VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH, 03. 10. 2017 /utorok/, Rimavská Sobota


 

AKTUÁLNE O ZMENÁCH V PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ OBLASTI V IV.Q roku 2017, 2.10. 2017, Rožňava, Radnica, Námestie baníkov 32


 

PROCES ZOSTAVENIA ROZPOČTU, JEHO SCHVÁLENIE A ZMENY, PROGRAMOVÝ ROZPOČET 26. 09. 2017 /utorok/, Lučenec


 

PROCES ZOSTAVENIA ROZPOČTU, JEHO SCHVÁLENIE A ZMENY, PROGRAMOVÝ ROZPOČET 25. 09. 2017 /pondelok/, Rimavská Sobota


 

PRACOVNÉ STRETNUTIE STAROSTOV A PRIMÁTOROV, Grandhotel **** Starý Smokovec


 

AKTUÁLNE OTÁZKY FINANCOVANIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA V ROKU 2017 Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení od 1. 9. 2017 11. 09. 2017, Rimavská Sobota


 

Ochrana osobnosti a ochrana osobných údajov vs. informačná legislatíva: otázky z praxe, Rimavská Sobota 26.6.2017


 

Zákon č. 599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami (v znení č. 515/2003 Z. z., 335/2007 Z. z.), 22. 06. 2017 /štvrtok/ Rimavská Sobota, Okresný úrad


 

Riešenie sťažností po novele zákona od 1.6.2017, Rimavská Sobota 15.6.2017


 

eGovernment v praxi samosprávy /obce, školy a školské zariadenia/, Rimavská Sobota 5.6.2017


 

Zásady účtovníctva a systému finančného riadenia pre vedúce ŠJ, Rimavská Sobota 23.5.2017


 

ZÁKLADNÝ KURZ MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI, Rimavská Sobota 16.-17.máj 2017


 

SMERNICA O FINANČNOM RIADENÍ ŠKOLY PRE ROK 2017, Rimavská Sobota 27.4.2017


 

Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou , najnovšie legislatívne zmeny, Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota 26.4.2017


 

NOVELA ZÁKONA O SLUŽBÁCH ZAMESTNANOSTI K 1. 5. 2017 ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA V II.Q.2017, Rimavská Sobota 25.4.2017


 

ZOSTAVENIE KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY V SAMOSPRÁVE, Rimavská Sobota 24.4.2017


 

Výklad zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Rimavská Sobota 12.4.2017


 

VYMÁHANIE DAŇOVÝCH NEDOPLATOV, Rimavská Sobota 11.4.2017


 

PREVÁDZKOVANIE POHREBISKA V PRAXI, Rimavská Sobota 4.4.2017


 

ZÁKON Č. 122/2013 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN, 23.3.2017


 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V PRAXI S DÔRAZOM NA POSLEDNÉ NOVELY ZÁKONA č. 343/2015 Z.z, 17.3.2017, Rimavská Sobota


 

Novela zákona č. 448/2008 Z. z. v znp. o sociálnych službách, účinná od 1. 3. 2017 v praxi, 16. 3. 2017, Rimavská Sobota


 

ČIERNE STAVBY V OBCI (§ 54 - 70 a § 88 - 97 stavebného zákona), Rimavská Sobota 2.3. 2017


 

SPRÁVA REGISTRATÚRY A VYRAĎOVANIE ZÁZNAMOV A SPISOV /ARCHIVÁCIA/ 28.2.2017, Rimavská Sobota


 

Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, 23.2. 2017 Rimavská Sobota


 

Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOV (zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov), 21.2., Lučenec


 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC v roku 2017 NOVELA zákona č.523/2004 Z.z. a novela zákona č.583/2004 Z.z.


 

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/VÚC v roku 2017 Novela zákona č. 523/2004 Z.z. a novela zákona č. 583/2004 Z.z.


 

Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej agende Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo ZČ za rok 2016 Legislatívne zmeny od 1.1.2017, 14.2., Rimavská Sobota


 

TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ OBCÍ, MIEST A VÚC, 10.2., Rimavská Sobota


 

Správny poriadok pre obce v nadväznosti na nové súdne civilné kódexy /zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení n. p./, 9.2., Rimavská Sobota


 

OBSTARÁVATE POTRAVINY ? NASTALI ZMENY: VYHODNOCUJEME KVALITU, NIE CENU !,8.2., Rimavská Sobota


 

OBSTARÁVATE POTRAVINY ? NASTALI ZMENY: VYHODNOCUJEME KVALITU, NIE CENU !, 7.2., Rimavská Sobota


 

OBSTARÁVATE POTRAVINY ? NASTALI ZMENY: VYHODNOCUJEME KVALITU, NIE CENU !, 6.2., Rimavská Sobota


 

NAKLADANIE S MAJETKOM – II. ČASŤ


 

Nové civilné súdne konanie pre obce, 2.2., Rimavská Sobota


 


Úvodná stránka