Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy

Stanovy

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA

 

čl. 1
Základné ustanovenia1. REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA je zdužením obcí ako vzdelávacia inštitúcia s právnou subjektivitou, vytvorená v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , ktorý bol zmenený a doplnený Zákonom NR SR č.453/2001 Z.z.
2. Názov združenia: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ,
RIMAVSKÁ SOBOTA / ďalej len skratka RVC /
3. Sídlo RVC: NÁMESTIE M. TOMPU 2, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
 

čl. 2
Predmet činnosti a ciele RVC1. Predmetom činnosti RVC je organizovanie vzdelávacích aktivít pre svojich členov a iné subjekty s cieľom:
- aktuálneho vzdelávania v oblasti legislatívy a v iných oblastiach
- zvýšenia kvality riadenia a výkonu samosprávy
- zabezpečenia informačného toku pre predstaviteľov samosprávy
- zvýšenia kultúry styku s verejnosťou
- zabezpečenia spokojnosti obyvateľstva
- rozvoja podnikateľských aktivít, prosperity obce, mesta
2. RVC sa riadi vlastným plánom a rozpočtom.
 

čl. 3
Členstvo v RVC1. Členmi RVC sú obce a mestá, ktoré súhlasia s týmito stanovami a v lehote do 15. marca príslušného roka zaplatili členský príspevok.
2. Členstvo v RVC zaniká nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote a na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia do 15. decembra príslušného roka s tým, že členstvo zaniká 31. decembrom príslušného roka.
3. V prípade ak člen nezaplatí členský príspevok k 15. marcu príslušného roka, za každé vzdelávacie podujatie ktorého sa zúčastní zaplatí vložné vo výške, ako keby nebol členom RVC.
 

čl. 4
Orgány RVCOrgánmi RVC sú:
a/ Konferencia členských miest a obcí
b/ Rada RVC
c/ Kontrolná a revízna komisia

Konferencia členských miest a obcí
1. Konferencia členských miest a obcí je najvyšším orgánom RVC. Tvoria ju štatutárni zástupcovia (primátori a starostovia) miest a obcí, ktoré sú riadnymi členmi RVC.
2. Do pôsobnosti konferencie patrí:
- schvaľovať a meniť stanovy RVC
- schvaľovať a odvolávať členov rady RVC a členov kontrolnej a revíznej komisie
- rozhodnúť' o zrušení RVC a zmene jeho sídla
- schvaľovať základnú koncepciu činnosti RVC
- stanoviť' výšku členského príspevku
- prerokovávať a schvaľovať správy o činnosti a plnení úloh RVC, správu o výsledku hospodárenia a revíznu správu
- rozhodnúť o zániku RVC, prípadne o jeho zlúčení s inou právnickou osobou
3. O zániku RVC rozhoduje konferencia dvojtretinovou väčšinou všetkých členov. Pri zániku RVC konferencia menuje likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene RVC vo všetkých veciach spojených s likvidáciou v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov. Likvidačný prebytok sa rozdelí podľa kľúča určeného konferenciou všetkým riadnym členom, ktorých členstvo trvá k termínu zániku RVC.
4. Konferenciu zvoláva predseda rady RVC spravidla jeden krát do roka, ako aj v prípade, ak o to požiada s uvedením dôvodu aspoň jedna tretina členov.
5. Konferencia je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
6. Rozhodnutia prijíma konferencia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
Pri hlasovaní má každý člen (obec, mesto) jeden hlas.

Rada RVC
1. Rada je najvyšším výkonným orgánom RVC a riadi jeho činnosť medzi konferenciami.
2. Členov rady schvaľuje konferencia na základe návrhov regionálnych združení miest a obcí v regióne RVC. Minimálny počet členov rady je päť' a ich funkčné obdobie je zhodné s funkčným obdobím orgánov samosprávy.
3. Rada volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Po uplynutí funkčného obdobia predseda, podpredseda a členovia rady dočasne vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia novej rady, jej predsedu a podpredsedu
4. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
- obsahovo a organizačne pripravovať' a zvolávať konferenciu členských miest a obcí RVC
- zabezpečovať realizáciu uznesení prijatých konferenciou
- voliť a odvolávať' z členov rady predsedu a podpredsedu
- vymenovať a odvolávať na návrh predsedu rady tajomníka RVC
- prerokovávať' a schvaľovať' ročné vyhodnotenie plánu činnosti, rozpočet a ročné výsledky hospodárenia
- rozhodovať' o zásadných otázkach týkajúcich sa majetku RVC
- zabezpečovať' jednotlivé aktivity a úlohy RVC.
5. Rada sa schádza spravidla dvakrát ročne. Zvoláva ju a jej rokovanie riadi predseda RVC. Za obsahovú a organizačnú prípravu jej rokovania zodpovedá tajomník RVC, ktorý sa zúčastňuje rokovania s hlasom poradným.
6. Rada je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
7. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu rady, ktorý hlasuje vždy ako posledný.

Predseda rady RVC
1. Predseda rady RVC je štatutárnym orgánom RVC. Volí ho a odvoláva rada RVC spomedzi svojich členov.
2. Predseda rady RVC je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch a mzdových náležitostiach pracovníkov RVC vrátane ich odmien.
3. Predseda rady RVC
- zvoláva a vedie zasadnutia rady RVC
- zastupuje RVC vo vzťahoch k orgánom štátnej správy, právnickým a fyzickým osobám a medzinárodným orgánom a organizáciám
- rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené iným orgánom RVC
4. Predsedu počas jeho neprítomnosti alebo jeho zaneprázdnenosti zastupuje jeho podpredseda.
5. Predseda má právo poveriť výkonom jednotlivých svojich práv a povinností jednorázovo tajomníka RVC


Kancelária a tajomník RVC
1. Kanceláriu RVC tvorí aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou RVC.
2. Kanceláriu RVC riadi tajomník RVC, ktorý zodpovedá za jej činnosť' a odbornú úroveň predsedovi RVC.
3. Tajomníka RVC menuje a odvoláva rada RVC na dobu neurčitú na návrh predsedu RVC. Vykonáva svoju činnosť v pracovnom pomere.
4. Organizačnú štruktúru a počet pracovníkov schvaľuje rada RVC na návrh predsedu RVC.
5. Tajomník RVC predkladá návrhy plánu činnosti a rozpočtu RVC a zodpovedá za ich plnenie rade RVC.
Kontrolná a revízna komisia
1. Kontrolná a revízna komisia má troch členov, ktorých volí konferencia členských miest a obcí a ich funkčné obdobie je zhodné s funkčným obdobím orgánov volených vo voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí.
2. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v rade RVC alebo s pracovným príp. obdobným pomerom v RVC.
3. Kontrolná a revízna komisia si volí zo svojich členov predsedu.
4. Do kompetencie kontrolnej a revíznej komisie patrí kontrola plnenia úloh a čerpania rozpočtu RVC, o čom predkladá správy Rade a Konfrencii RVC.
 

čl. 5
Majetok a hospodárenie RVC1. Majetok RVC pozostáva z finančných prostriedkov a hnuteľného majetku.
2. RVC hospodári s majetkom., ktorý nadobudlo v priebehu svojej činnosti.
3. Hospodárenie RVC sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roku schvaľuje rada RVC.
4. Majetok (hmotné a finančné prostriedky) získava RVC
- zo svojej činnosti
- z členských príspevkov
- z vložného hradeného účastníkmi vzdelávacích podujatí
- z dotácií a darov
5. Výšku členského príspevku stanovuje Konferencia miest a obcí. Príspevok člena RVC na príslušný rok sú 3,- Sk na obyvateľa, mestá s počtom obyvateľov nad 25 tisíc platia 2,- Sk na obyvateľa k 1.1. príslušného roka s tým, že v priebehu roka budú hradiť minimálne vložné bez ohľadu na počet účastníkov.
Mestá a obce, ktoré nie sú členmi RVC hradia vložné vo výške od 700,- Sk a vyššie na 1účastníka.
6. RVC si zriaďuje účet v peňažnom ústave. Za spôsobené škody ručí do výšky svojho majetku a v tomto rozsahu môže preberať' na seba záväzky.
 

čl. 6
Záverečné ustanovenia1. O zániku RVC rozpustením, alebo zlúčením s iným subjektom rozhoduje konferencia RVC dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.
2. RVC nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do Registra združení na Krajskom úrade v Banskej Bystrici.
3. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov RVC, pre jeho orgány a pracovníkov.
4. Dňom schválenia týchto stanov konferenciou RVC strácajú doterajšie stanovy RVC svoju platnosť.


Za správnosť': Mária Kyselová, tajomníčka RVC Rimavská Sobota


 


 


Úvodná stránka