Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota

logo

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018

vzor Poznámky k účtovnej závierke 2018

Cieľom vzdelávania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne
vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.


 

PONUKA AKKREDITOVANÝCH KURZOV MŠ SR

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiská
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2970/2014/69/
Lektorka: Ing. Mária Ďuricová, JUDr. Ľubica Blažejová

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce/mestá, VÚC a ich RO
Akreditovaný kurz MŠ SR č. 2471/2018/29/1/
Lektorka: Ing. Terézia Urbanová


V štádiu prípravy je aj realizácia akreditovaného kurzu pre hlavných kontrolórov miest a obcí.


 

ZMENY V REGISTRATÚRNOM PORIADKU V SAMOSPRÁVE A NA ŠKOLÁCH POVINNÁ ÚPRAVA OD 1.6.2019, 30. 04. 2019 /utorok/ Rožňava, Radnica Vytlačiť
 

Dňa 1. marca 2019 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 49/2019 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra S R č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ako je vyššie uvedené okrem čl. I bodu 11, bodu 13, bodov 15 až 17 a bodu 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. I bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Od 1. júna 2019 musia byť zosúladené vlastné registratúrne poriadky s ustanoveniami predmetnej vyhlášky.

Do praxe sa budú musieť zaviesť nové pravidlá manipulácie s elektronickými podaniami, ich spracúvaní, ukladaní kombinovaných spisov, využívaní plnej funkcionality IS na správu registratúry, ako aj modulu elektronického úradného doručovania.

 

Lektorka:                                 PhDr. Verona Nováková, PhD.

Termín konania:                    30. 04. 2019 /utorok/                            

Miesto konania:                     Rožňava, Radnica


 
 


Úvodná stránka